STRAŻ POŻARNA

POWIATU LUBACZOWSKIEGO

     www.strazacy.info

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Menu

 
[Funkcja paska łączy jest niedostępna w tej sieci web]

 

OSP w gminie:

[Funkcja paska łączy jest niedostępna w tej sieci web]
 

 

OSP - gm. Oleszyce - OSP Futory - Strona główna

       

 

-----------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

w Futorach

Futory

37-630 Oleszyce

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Oleszyce: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Futory
Numer ogłoszenia: 243548 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Futorach , Futory 40, 37-630 Oleszyce, woj. podkarpackie, tel. 16 631 50 10, faks 16 631 56 36.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: http://strazacy.info/osp_oleszyce_futory.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Futory.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2013) lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach. Podczas odbioru samochodu Zamawiający dokona oceny stanu technicznego oraz zgodności parametrów techniczno - eksploatacyjnych z parametrami technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych samochodu i sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. Wraz z przedmiotem dostawy. Wykonawca winien przekazać dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego samochodu, wskazujący lub zawierający wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji - nie krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, licząc od daty dostawy, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazujący całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta. Wraz z przedmiotem dostawy. Dostawca winien przekazać stosowne atesty, homologację, itp. podobne dokumenty dopuszczające pojazd do rejestracji i użytkowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia - nie spełnia) jeżeli wykażą i udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, przez co należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej dostawy (zrealizowanej lub realizowanej w oparciu o jedną umowę, nie dopuszcza się sumowania kilku umów w celu wykazania spełniania warunku) o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, opinie, listy polecające, protokołu zdawczo - odbiorcze, itp.).

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym;

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w formie pisemnego aneksu w następujących zakresach: 1) wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku: siły wyższej, - odbiegających od normy niesprzyjających warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, - uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania czynności w sposób odmienny w stosunku do przewidzianego pierwotnie: 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: - zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków, - uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania czynności w sposób odmienny w stosunku do przewidzianego pierwotnie; 3) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku: - zdarzeń losowych, - polecenia Zamawiającego, - uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strazacy.info/osp_oleszyce_futory.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, Pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                  Prezes OSP Futory

                                                                                      Marek Gacek

 

SIWZ - plik do pobrania

 

 

 

 

 
14.04.2006r. PJ
 

 

gm. Oleszyce

[Funkcja paska łączy jest niedostępna w tej sieci web]
 

OSP Futory

[Funkcja paska łączy jest niedostępna w tej sieci web]

 

© 2006 www.strazacy.info  Wszelkie prawa zastrzeżone.