STRAŻ POŻARNA

POWIATU LUBACZOWSKIEGO

     www.strazacy.info

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Menu

 
Strona główna
Patron strażaków
Zagrożenia
KPPSP
PCPR
KSRG
Manewry
Mapa
Zawody
Dzień Strażaka
Dystynkcje
Umundurowanie
Odznaczenia
Linki
Aktualizacje
Redakcja, Nota prawna

 

OSP w gminie:

Oleszyce
Cieszanów
Stary Dzików
Wielkie Oczy
Horyniec Zdrój
Narol
Lubaczów
 

 

PCPR Lubaczów

       

   

PCPR Lubaczów (fot. K.Hołubek)

 

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

( 112

 

 

Podstawą utworzenia wspólnego stanowiska kierowania dla potrzeb KP PSP i Oddziału Pomocy Doraźnej SP ZOZ Lubaczów jest porozumienie zawarte w dniu 15.02.2001r pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie i Starostwem Powiatowym.

   Wspólne stanowisko kierowania pod nazwą Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) zastępuje Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej i Stanowiska przyjmowania zgłoszeń i dysponowania do działań zespołów wyjazdowych Oddziału Pomocy Doraźnej SP ZOZ Lubaczów oraz w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska pełni rolę Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatu.

 


Powiatowe Stanowisko Kierowania:
dyżurny operacyjny - kpt. mgr Zdzisław Kulczycki
dyżurny operacyjny - mł. kpt. inż. Wiktor Serafin
dyżurny operacyjny - asp.sztab. Waldemar Wałczyk
dyżurny operacyjny - st. ogn. Adam Kulczycki
dyżurny operacyjny - kpt. mgr Artur Ryba

 

 

  Zadania CPR:

 • w stanie czuwania zapewnia stałe monitorowanie możliwych zagrożeń i sytuacji ratowniczej przy użyciu dostępnych źródeł informacji, systemów automatycznego monitoringu , kontroli potencjału i gotowości sił i środków służb działających na terenie powiatu, organizuje współdziałanie wszystkich podmiotów ratowniczych, porządkowych i ochrony ludności, gotowość
  i sprawność wykorzystywanych systemów technicznych i łączności, w tym także systemów przyjmowania zgłoszeń i ostrzegania ludności,

 • w sytuacjach pozyskania informacji o zagrożeniach zapewnia dysponowanie do poszczególnych zdarzeń (zagrożeń) niezbędnych sił i środków zgodnie ze ściśle określonymi procedurami postępowania, na podstawie posiadanego powiatowego planu ratowniczego (innych właściwych dla poszczególnych służb dokumentów, planów) mając jako podstawowe wymaganie skrócenie czasu dotarcia ratowników (funkcjonariuszy porządkowych lub obsługi technicznej) do miejsca zdarzenia oraz wymusza wzajemną współpracę tych służb, zmniejszając jednocześnie koszty działania systemu poprzez optymalizację użytych środków, maksymalne ograniczenie materialnych skutków zagrożenia dla ludzi, mienia i środowiska,

 • w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej lub innych zdarzeń nadzwyczajnych noszących znamiona sytuacji kryzysowej zapewnia koordynację działań poszczególnych podsystemów oraz służb w celu wspierania powszechnego systemu ratownictwa, porządku publicznego i ochrony ludności oraz zminimalizowania skutków sytuacji kryzysowej lub klęski żywiołowej, prowadząc stałą analizę sytuacji, proponując możliwe warianty organizacji ochrony poszkodowanych i zagrożonych osób, wskazując niezbędne środki w celu zapewnienia sprawnego przebiegu działań ratowniczych i usuwania skutków kryzysu lub klęski żywiołowej. CPR w tej sytuacji działa pod bezpośrednim kierownictwem starosty wykonując i przekazując jego polecenia.

 

 Powyższe zadania CPR spełnia poprzez realizację następujących zadań:

 • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach – dokonuje przyjęcia zgłoszenia, jego kwalifikacji i selekcji, stosując odpowiednie procedury postępowania właściwe dla każdej ze służb (PSP i Oddziału Opieki Doraźnej),

 • dysponowanie do działań sił i środków – według opracowanego planu ratowniczego i przyjętych procedur, przy uwzględnieniu współdziałania wszystkich podmiotów systemu ratowniczego i porządku publicznego,

 • koordynację w zakresie wspomagania prowadzonych działań ratowniczych na podstawie potrzeb kierującego działaniem lub koordynatora medycznych działań ratowniczych, przy zapewnieniu współdziałania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, innych grup i formacji ratowniczych realizujących także zadania w zakresie ochrony ludności,

 • ocenianie gotowości systemu ratowniczego do podjęcia działań ratowniczych, ustalanie konieczności wspomagania powiatowego systemu ratowniczego poprzez wprowadzenie stanów podwyższonej gotowości, alarmowanie odwodów i personelu wspomagającego (specjalistów branżowych) oraz sił ratowniczych z terenów sąsiednich,

 • monitorowanie powstania i rozwoju możliwych zagrożeń,

 • ostrzeganie służb ratowniczych i ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń, zarządzonych formach ochrony
  i postępowania ludności,

 • informowanie o powstałych zagrożeniach, przebiegu działań ratowniczych władz samorządowych i rządowych, środków publicznego przekazu, sąsiednich powiatów, podjętych decyzjach i zarządzeniach prewencyjnych starosty i władz gminnych obowiązujących wszystkich obywateli,

 • analizowanie i prognozowanie rozwoju powstałych zdarzeń i przebiegu działań ratowniczych, dokumentowanie podejmowanych decyzji i przekazanych informacji,

 • tworzenie powiatowych ratowniczych baz danych – pozyskiwanie i przetwarzanie dla potrzeb systemu ratowniczego baz danych posiadanych przez organy i instytucje działające na terenie powiatu.

 

źródło: KPPSP Lubaczów  http://www.kppsplubaczow.internetdsl.pl

 

 
24.10.05 PJ
 
© www.strazacy.info  Wszelkie prawa zastrzeżone.